5

Oplossingsgericht

Het werken naar verbeteringen in de kwaliteit van leven

Cliënten, familie en zorgverleners delen plezierige ervaringen in de herstelwerkplaats

De lessons learned wijzen uit dat oplossingsgerichtheid in participatietrajecten de zorg verder helpt. Benoeming van een probleem door de zorgaanbieder is het beste uitgangspunt. Voorwaarde is wel dat er samenwerking is in het zoeken naar de oplossing van dat probleem. Partners komen dan gezamenlijk een agenda overeen, en hebben de vrijheid om samen naar oplossingen te zoeken. De zorgaanbieder verbindt zich aan deze oplossingen bij de uiteindelijke besluitvorming.

Gezamenlijk programma rond mantelzorg

oranje_streepje

Nadrukkelijker dan voorheen wordt overal in het land samenhang en samenwerking gezocht met de naasten van de cliënt om het herstel van cliënten te bevorderen. Hoewel de motieven voor deze ontwikkeling verschillend zijn, past dat in de behoefte van cliënten om steun te organiseren in hun eigen netwerk.

 

Medici en wetenschappers constateren dat herstel sneller gaat in een vertrouwde omgeving.

Het is een geluid dat aansluit op de visie van gemeenten, om oplossingen te zoeken in wijken en buurten.

De rijksoverheid en zorgverzekeraars beseffen dat steun vanuit de sociale omgeving goedkoper is dan welke vorm van ondersteuning ook.

Welk perspectief je ook kiest, steeds is de conclusie dat de geschetste beweging kansen biedt. De GGZ zit halverwege een grootschalige transformatie waarin ze niet alleen medewerkers moet afstoten, maar ook moet nadenken over alternatieven om de geboden zorg op peil te houden.

Tegelijk zien gemeenten zich geconfronteerd met een toenemende groep ‘verwarde personen’ en een toenemend aantal daklozen met psychiatrische problematiek.

De betrokken omgeving van de cliënt/burger zou wel eens het cement kunnen zijn voor de inclusieve samenleving. Mits goed georganiseerd gaat er bovendien een sterke preventieve waarde van uit.

Wat echter ontbreekt, is een integrale aanpak.

Om te doorbreken dat steeds op andere plaatsen het wiel wordt uitgevonden hebben Ypsilon en het LPGGz de belangrijkste stakeholders uitgenodigd om toe te werken naar een gezamenlijk programma rond mantelzorgers GGz. Een programma dat uitgaat van co-creatie.

entree van het landelijk platform GGz

Pin It on Pinterest