5

Fase toepassing | participatie, re-integratie, nazorg en relapspreventie

Specifieke kwaliteitscriteria in de fase toepassing | participatie, re-integratie, nazorg en relapspreventie vanuit cliënten- en familieperspectief

Regie over de zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Goede kwaliteit: De hulpvraag wordt helder in kaart gebracht en is het uitgangspunt voor het vervolgtraject aansluitend op de behandeling
Cliënt
 • Eigen regie: De cliënt bepaalt welke nazorg hij/zij nodig heeft
 • Keuzevrijheid in woonsituatie: Cliënten hebben de keuzevrijheid in hoe (zelfstandig) ze willen wonen, waar ze willen wonen en hoeveel privacy ze willen hebben. Inclusief inspraak in overplaatsing of verhuizing
 • Cliënt centraal: Per cliënt wordt beoordeeld welke (beschermde) woonomgeving passend is. Hierbij wordt ook leeftijd, levensfase en ziektebeeld in oogschouw genomen
 • Afspraken: De instelling is helder over het beleid en de regels met betrekking tot het ontzeggen van vrijheden
 • Beheersmaatregelen: Beheersmaatregelen, zoals dwang en drang, worden zoveel mogelijk vermeden
 • Eigen kracht: Cliënt moet daar waar nodig gestimuleerd worden om ook bij zichzelf na te gaan wat hij of zij mogelijk (na verloop van tijd) zelfstandig kan

Informatie en educatie

oranje_streepje

Algemeen
 • Informatie: Cliënten worden actief geïnformeerd over relevante publieksversies van richtlijnen
 • eHealth: De hulpverlener attendeert de cliënt op de relevante mogelijkheden van digitale zorg
 • Informatie over behandelmogelijkheden buiten de instelling: Naast informatie over het eigen behandelaanbod geeft de instelling ook informatie over andere behandelmogelijkheden
Cliënt
 • Keuzemogelijkheden: De hulpverlener informeert de cliënt over de keuzemogelijkheden in de nazorg

Inzet steunsysteem

oranje_streepje

Algemeen
 • Zorg in triade:
  • Als voorgestelde behandeling en vervolgafspraken in het kader van de behandeling te voorziene gevolgen hebben voor naastbetrokkenen, hoort de ggz-instelling hen te betrekken in het kader van het plan. Dit kan alleen met toestemming van de cliënt
  • Als naastbetrokkenen een rol spelen bij de ondersteuning van de cliënt dan biedt de GGZ-instelling: naar behoefte emotionele en praktische ondersteuning; nazorg naar ernstige incidenten aan naastbetrokkenen; ondersteuning voor adequate omgang met gedragingen cliënt
Familie
 • Zorg in triade: Er is een triadekaart (zie voorbeeld) ontwikkeld waarin de rol van familie in kaart zijn gebracht
Cliënt
 • Privacy: Alle cliënten hebben recht op een eigen voordeur

Effectieve en efficiënte zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Maatschappelijke participatie: Er wordt ingezet op het stimuleren van sociale en maatschappelijke participatie (o.a. zingeving, dagbesteding en deelnemen aan sociale activiteiten). Begeleiding is gericht op maatschappelijk functioneren naar wens en tevredenheid
 • Re-integratie: De instellingen streven ernaar om cliënten die langdurig verblijven in een instelling, begeleiding te bieden in het re-integratieproces
 • Relapspreventie:
  • Zorg voor een vangnet bij terugval, de mogelijkheid tot langdurige zorg indien nodig en snelle contactmogelijkheden voor de cliënt
  • Vanuit de instelling wordt er aandacht geschonken aan continuïteit van zorg aan cliënten die met ontslag gaan. Als voorwaarde voor goede zorg vindt dit eerste nazorgcontact twee weken na ontslag plaats
Cliënt
 • Goede kwaliteit: Er wordt gestreefd naar een optimale match tussen hulpverlener en cliënt
 • Eigen kracht: Cliënt moet daar waar nodig gestimuleerd worden om ook bij zichzelf na te gaan wat hij of zij mogelijk (na verloop van tijd) zelfstandig kan
 • Eigen regie: Er moet preventief ingezet worden op het voorkomen van sociaal isolement
 • Goede kwaliteit: Er wordt regelmatig een somatische screening uitgevoerd

 Veilige en toegankelijke zorg

oranje_streepje

Cliënt
 • Relapspreventie: Cliënten die zelfstandiger gaan wonen, krijgen een terugkeergarantie. De cliënt ervaart veiligheid wanneer hij/zij (tijdelijk) terug kan vallen indien noodzakelijk

Zorg op maat

oranje_streepje

Algemeen
 • Veilige zorg: Er is voldoende aandacht voor een veilige omgeving en cultuur
 • Suïcidepreventie: Er wordt ingezet op suïcidepreventie
 • Ervaringsdeskundigheid: Er worden ervaringsdeskundigen ingezet om de veiligheid op de afdeling te vergroten
 • Goede kwaliteit: In geval van een incident wordt er voor opvang van de (overige) groepsleden gezorgd. De groep wordt nooit alleen gelaten

Continuïteit van zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Overdracht:
  • De zorgverlener draagt zorg voor een warme overdracht wanneer cliënt uit behandeling gaat
  • De overgang naar een andere leefsituatie wordt lang van tevoren ingezet
 • Nazorg:
  • De instelling is verantwoordelijk voor het realiseren van de nazorg
  • Indien de nazorg niet door andere instellingen geboden wordt, moet de instelling zelf de nazorg bieden
Cliënt
 • Afspraken: Hulpverlener en cliënt maken heldere afspraken over de begeleiding na afronding van de behandeling

Zorg en welzijn

oranje_streepje

Algemeen
 • Netwerkzorg: Het begeleidingsteam werkt samen met belangrijke partijen buiten de GGZ, zoals uitkeringsinstanties, sociale en juridische hulpverlening, scholen, woningcoöperaties en werkgevers.

Emotionele ondersteuning

oranje_streepje

Algemeen
 • Maatschappelijke participatie:
  • Stimuleer contact met mensen buiten de instelling. Bied hulp bij het versterken van sociale contacten. Maak gebruik van buddy’s;
  • Er wordt preventief ingezet op voorkomen van sociaal isolement
 • Intimiteit: Er wordt ruimte geboden voor (het gesprek over) intimiteit en seksualiteit
 • eHealth: De hulpverlener attendeert de cliënt en/of naastbetrokkenen op de mogelijkheden van online lotgenotencontact

Cliëntgerichte omgeving

oranje_streepje

Algemeen
 • Maatschappelijke participatie: Er wordt ingezet op het stimuleren van sociale en maatschappelijke participatie (o.a. zingeving, dagbesteding en deelnemen aan sociale activiteiten). Er wordt hierin ook praktische ondersteuning geboden
 • Praktische ondersteuning: Er wordt praktische ondersteuning geboden bij o.a. regels, aanvragen, voorzieningen en administratie
Cliënt
 • Cliënt centraal: Er wordt aandacht geschonken aan eigen talenten, vaardigheden en hobby’s van cliënten
 • Betaald werk: Er wordt, indien van toepassing, een verkenning uitgevoerd naar betaald werk of zinvolle dagbesteding
 • Eigen kracht: De cliënt wordt daar waar nodig gestimuleerd om ook bij zichzelf na te gaan wat hij of zij mogelijk (na verloop van tijd) zelfstandig kan
 • Keuzevrijheid: Er is variëteit in het aanbod van dagbesteding
 • Ervaringsdeskundigheid: Er wordt ondersteuning geboden met de inzet van een ervaringsdeskundige

Richtlijnen en procedures

oranje_streepje

Algemeen
 • Informatie: Cliënten worden actief geïnformeerd over relevante publieksversies van richtlijnen
 • Zorg in triade: De GGZ-instelling maakt gebruik met instemming van de cliënt procedureafspraken met de naastbetrokkenen over wat zij doen als de cliënt wegloopt en/of in crisis raakt of dreigt te raken tijdens verlof, time-outperiodes of ontslag. Ziet de instelling hiervan af, dan moet zij de overweging hiertoe vertellen aan de naastbetrokkenen
 • Casemanager: Er wordt gebruik gemaakt van een casemanager
Cliënt
 • Evaluatie
  • Binnen een afgesproken periode vindt er een evaluatie met de cliënt, hulpverlener en familie plaats om opnieuw in kaart te brengen in welk opzicht de hulp nog aansluit bij de behoeften van de cliënt;
  • Minstens 1 maal per jaar, of als de cliënt daar behoefte aan heeft, vindt een evaluatie met de cliënt (en familie) plaats om in kaart te brengen of de hulp nog aansluit bij de behoefte van de cliënt
Familie
 • Zorg in triade: De familie wordt tijdig geïnformeerd over verlof, ontslag, overplaatsing en zo nodig medicatie
 • Afspraken: De instelling formuleert beleid hoe te handelen in het geval van ontslag en time-outsituaties als de cliënt geen contact met naastbetrokkenen wil
 • Zorg in triade: Er is een triadekaart ontwikkeld waarin de rol van familie in kaart zijn gebracht
 • Evaluatie: Binnen een afgesproken periode vindt er evaluatie met de cliënt, hulpverlener en naastbetrokkenen plaats om opnieuw in kaart te brengen in welk opzicht de hulp nog aansluit bij de behoeften van de cliënt
 • Stimuleren tot re-integratie: De instellingen streven ernaar om mensen die langdurig verblijven in de instelling, begeleiding te bieden in het re-integratie-proces

Kwaliteit van zorg transparant

oranje_streepje

Algemeen
 • Zorg in triade: Waar nodig en mogelijk evalueert de hulpverlener het verlof met de familie en cliënt

Pin It on Pinterest