3

Adequate zorg

Criteria vanuit cliënten- en familieperspectief voor effectieve en efficiënte zorg, veilige en toegankelijke zorg en zorg op maat

Effectieve en efficiënte zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • De zorgverlener verleent zorg volgens de laatste stand van wetenschap en praktijk.
 • De zorgverlener zorgt dat de informatie in het medisch dossier juist, actueel en volledig is.
 • De zorgverlener verheldert de zorgvraag.
 • De zorgverlener legt eventuele comorbiditeit en/of multimorbiditeit vast in het medisch dossier. Hij stemt de behandeling en begeleiding van deze verschillende aandoeningen op elkaar af.
 • De zorgverlener is deskundig en ervaren op het gebied van het behandelen en begeleiden van de betreffende cliëntengroep.
 • De zorgverlener verwijst door in gevallen waarin hij de benodigde kennis en ervaring mist.
 • Zorgverlener en cliënt evalueren periodiek of de behandeling of begeleiding van de cliënt effectief is en of er belemmeringen zijn om de afgesproken doelen te bereiken. Zo mogelijk heffen zij belemmeringen op en stellen zij de doelen bij.
 • eHealth:
  • Digitale zorg is een integraal onderdeel van het zorgtraject en ingebed in de organisatie;
  • Ervaringskennis op het gebied van psychische klachten en alles wat daarbij een rol speelt, worden meegenomen bij de ontwikkeling, het aanbieden en begeleiden van digitale zorg.
 • De zorgverlener registreert en analyseert meldingen van incidenten en complicaties, meldingen van cliënten, klachten en claims, bespreekt deze met alle betrokkenen en gebruikt deze uitkomsten om verbeteringen in de zorg te bewerkstelligen.
Cliënt
 • Cliënt centraal:
  • De hulpverlener heeft aandacht voor de lichamelijke gezondheid van de cliënt en besteedt dit zo nodig uit9,19. De afspraken worden vastgelegd in het dossier van de cliënt;
  • De zorgaanbieder levert doeltreffende, doelmatige, cliëntgerichte zorg en deze is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt;
  • Hulpverleners handelen seksespecifiek en transcultureel.
 • Kwaliteitsbeleid: Zorginstellingen zetten een kwaliteitsbeleid op waar toetsing van geboden kwaliteit, wensen en behoeften van de cliënt en verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief een integraal deel van uitmaakt.
 • Professionaliteit: De instelling zorgt voor training en deskundigheidsbevordering aan het personeel, waarbij gebruik gemaakt wordt van het bestaande scholingsaanbod, zoals dat ontwikkeld is door cliënten.
 • Cliëntenraad:
  • Individuele cliënten worden in staat gesteld aan de cliëntenraad deel te nemen
  • De cliëntenraad signaleert en adviseert over verbetertrajecten. Het management vertaalt dit samen met hulpverleners in betere zorg.
 • Draagvlak: Voor het organiseren, faciliteren en implementeren van familiebeleid is voldoende tijd, aandacht en draagvlak vanuit de hulpverlening.
 • Scholing:
  • Scholing van hulpverleners in de omgang met familie is een onderdeel van de kwaliteitscyclus;
  • De familieraad heeft de mogelijkheid om scholing te volgen ter deskundigheidsbevordering.
 • Efficiënte zorg: Een cliënt hoeft binnen een instelling niet meerdere malen hetzelfde instrument in te vullen in het kader van de DBC’s
 • Goede kwaliteit: Er wordt regelmatig een somatische screening uitgevoerd.

Veilige en toegankelijke zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • De Treeknormen zijn van toepassing, tenzij er afwijkende normen voor wacht- en/of toegangstijden zijn vastgelegd
 • De zorglocatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer
 • De zorglocatie is fysiek goed toegankelijk
 • De zorgverlener stemt dag en tijdstip van afspraken af met de cliënt
 • De wachttijd in de wachtkamer van de zorgverlener is acceptabel
 • De cliënt heeft een goed bereikbaar aanspreekpunt voor zijn behandeling en/of begeleiding
 • De zorgverlener informeert de cliënt over problemen met de bekostiging van medicijnen of problemen met andere behandelingen die onderdeel zijn van de behandeling en begeleiding van de cliënt en zoekt, voor zover mogelijk, naar alternatieven
 • Netwerkzorg: In het kader van transitie en toename WMO georganiseerde begeleiding is de juiste GGZ-deskundigheid op wijkniveau, in de buurt van en bij de cliënt thuis nodig
 • Wachtlijsten: Wachtlijsten worden voorkomen
 • Kwetsbare groepen: Er is aandacht voor relationele en structurele drempels. Er wordt outreachend gewerkt om moeilijk bereikbare groepen toch te bereiken
 • De zorgverlener registreert en analyseert meldingen van incidenten en complicaties, meldingen van cliënten, klachten en claims, bespreekt deze met alle betrokkenen en gebruikt deze uitkomsten om verbeteringen in de zorg te bewerkstelligen
 • De zorgverlener nodigt de cliënt uit om mee te werken aan de veiligheid van zijn eigen behandeling
 • De zorgverlener is alert op bijwerkingen van medicijnen en de onderlinge beïnvloeding van verschillende medicijnen
 • Netwerkzorg: Bij het voorschrijven van medicatie wordt er rekening gehouden met de voorgeschiedenis van de cliënt en afwijkingen van standaarden. Een volledig en actueel medicatieoverzicht is aanwezig
 • Cliënt centraal:
  • De hulpverlener stelt zich open en eerlijk op naar de cliënt, opdat de cliënt zich veilig kan voelen in relatie tot de hulpverlener
  • Er zijn voldoende soorten huisvesting (beschermd wonen, begeleid wonen) beschikbaar die aansluiten op de zorgbehoefte van de cliënt.
Cliënt
 • De zorgverlener neemt signalen van de cliënt serieus die kunnen leiden tot mogelijk onveilige situaties
 • De zorgverlener en de cliënt weten welke medicijnen de cliënt gebruikt op basis van een beschikbaar actueel medicatieoverzicht
 • De zorgverlener vraagt aan de cliënt naar de zelfzorgmiddelen die hij gebruikt en recente wijzigingen van het medicatiegebruik
 • Netwerkzorg: Cliënten beschikken over een actueel medicatieoverzicht.

Zorg op maat

oranje_streepje

Er is geen specifieke informatie in de literatuur gevonden over dit criterium.

Pin It on Pinterest