1

Cliënt centraal

Criteria vanuit cliënten- en familieperspectief voor regie over zorg, informatie & educatie en ruimte voor het persoonlijk verhaal

Regie over zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Keuzevrijheid: De zorgverlener brengt de cliënt op de hoogte van de verschillende mogelijkheden van behandeling en/of begeleiding (inclusief niet behandelen en/of begeleiden).
 • Informatie: De zorgverlener geeft de cliënt alle informatie die deze nodig heeft om zelf weloverwogen keuzes over de zorg te kunnen maken.
 • Coach: De zorgverlener heeft een coachende rol bij het maken van keuzes door de cliënt; de zorgverlener stimuleert proactief het voeren van de eigen regie door de cliënt.
 • Afspraken: De zorgverlener maakt samen met de cliënt afspraken over de rol die de cliënt heeft binnen de behandeling of begeleiding.
Cliënt
 • Empowerment: De hulpverlener legt de nadruk op het ondersteunen van cliënten bij het verkrijgen van controle over of de invloed op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn.
 • Verantwoordelijkheid: De hulpverlener stimuleert het nemen van de verantwoordelijkheid en participatie van de cliënt. In elk stadium worden dan ook zoveel mogelijk beslissingen, keuzes en regie bij de cliënt neergelegd.
 • Ervaringskennis: De hulpverlener benut de ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van de cliënt.
 • Autonomie: De persoonlijke autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt dienen gewaarborgd te worden.

Informatie en educatie

oranje_streepje

Algemeen
 • Informatie: De zorgverlener biedt informatie passend bij de informatiebehoefte van de cliënt; De zorgverlener biedt informatie via de meest voor de cliënt geschikte informatiekanalen (mondeling, schriftelijk, digitaal) aan.
 • Kwaliteit informatie: De zorgverlener toetst regelmatig of de cliënt de informatie heeft ontvangen en begrepen of dat nadere toelichting nodig is.
 • Eenduidige informatie: De verschillende zorgverleners geven eenduidige informatie aan de cliënt.
 • Afspraken: De zorgverlener bespreekt met de cliënt (en, in overleg met de cliënt, zijn naastbetrokkenen):
  •  de aandoening;
  • alle behandel- en begeleidingsmogelijkheden, binnen en buiten eigen instelling.
  • per behandel- en begeleidingsmogelijkheid: effectiviteit/verwacht resultaat op korte en lange termijn; mogelijke complicaties en bijwerkingen; voor- en nadelen van de behandeling, consequenties van het niet volgen hiervan;
  • zorgproces (welke zorgverlener doet wat en wanneer?);
  • rol en verantwoordelijkheid van de cliënt;
  • gezonde leefstijl;
  • meerwaarde van cliëntenorganisaties en uitwisseling van ervaringen met medecliënten;
  • het effect van de aandoening op het leven van de cliënt (leren omgaan met de aandoening);
  • waar men terecht kan met meldingen van incidenten, klachten en/of claims en de verschillende mogelijke klachtwegen.
 • Voorlichtingsmateriaal: Er is voor elke fase van het ziekteproces of zorgcontinuüm specifiek voorlichtingsmateriaal voorhanden voor cliënten en zij worden hier actief op geïnformeerd.
 • Informatie: De informatie is volledig, specifiek (per afdeling), beschikbaar, afgestemd op de leefwereld van de cliënt (taalgebruik, intelligentie, cultuur en tempo) en begrijpelijk.
 • Zorg in triade: De afspraken die in de triade worden gemaakt worden schriftelijk vastgelegd en afgestemd op de cliënt (taalgebruik, intelligentie, cultuur en tempo).
Cliënt
 • Informatie: De cliënt wordt, afgestemd op zijn leefwereld (taalgebruik, intelligentie, cultuur en tempo), geïnformeerd over mogelijke bijwerkingen van medicijnen.
 • Cliënt centraal: De cliënt wordt op de hoogte gesteld van zijn/haar (voorlopige) diagnose, de diverse mogelijkheden van (dag)behandeling, de zeggenschap over de behandeling en de behandelaar, klachtenregelingen cliëntenvertrouwenspersoon, herstelwerkgroepen, cliënten organisaties, zelfhulpgroepen, lotgenotencontact, de mogelijkheid tot juridische ondersteuning, medicatie, experimentele therapieën en waar men terecht kan voor extra informatie.
 • Cliënten dienen toegang te hebben tot geobjectiveerde, betrouwbare, vergelijkbare en begrijpelijke informatie over de prestaties van de zorgaanbieders. De kwaliteit van de keuze-informatie blijkt onvoldoende.

Persoonlijk verhaal

oranje_streepje

Algemeen
 • De zorgverlener verleent cliëntgerichte zorg die is afgestemd op de voorkeuren, mogelijkheden en behoeften van de individuele cliënt.
 • Maatschappelijke participatie: De gezondheid van het individu wordt niet alleen gerelateerd aan het lichaam en de psyche, maar ook aan het familie- en gemeenschapsleven en aan de bredere sociaal economische omgeving.
Cliënt
 • Cliënt centraal:
  • De zorgaanbieder levert doeltreffende, doelmatige, cliëntgerichte zorg en deze is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt;
  • De hulpverlener stelt vanuit een holistische visie doelen op en niet vanuit de psychische aandoening;
  • Respect voor de cliënt als persoon, cliënt als mondig individu, vriendelijk en correcte houding, gelijkwaardigheid;
  • De hulpverlener houdt rekening dat cliënt niet alleen cliënt is, maar ook ouder, partner, broer of zus, vriend of vriendin.
 • Zorgtriade: In de zorgtriade wordt er voldoende tijd, ruimte en aandacht gegeven voor de individuele cliënt.

Pin It on Pinterest