4

Fase aanpakken | zelfmanagement, behandeling en begeleiding

Specifieke kwaliteitscriteria voor de fase aanpakken | zelfmanagement, behandeling & begeleiding vanuit cliënten- en familieperspectief

Regie over zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Zorg op maat: De hulpvraag wordt helder in kaart gebracht en is het uitgangspunt voor de behandeling
 • Afspraken:
  • Wanneer de cliënt vanwege zijn geestelijke toestand (tijdelijk) zelf geen afspraken kan maken, wordt in principe gehandeld volgens de wet. Er worden geen afspraken gemaakt met nabestaanden, tenzij de hulpverlener tot een ander besluit komt. Dit wordt vastgelegd in het behandeldossier;
  • Wanneer de regie overgenomen moet worden, wordt dat aangegeven, inclusief het tijdspad wanneer deze weer terug te geven is.
 • Eigen regie: Bij voorkeur informeert de cliënt de naastbetrokkenen zelf
 • Afspraken: De hulpverlener, cliënt en familie bespreken met elkaar wie welke taken op zich zal nemen
 • Zelfbeschikking: Zorg komt tot stand in een samenwerkingsrelatie tussen gebruiker en professional, waarbij de gebruiker uiteindelijk zelf beslist wat er wel en niet met hem gebeurt
Cliënt
 • Zorg op maat:
  • De hulpverlener en de cliënt stellen in onderling overleg een behandelplan op;
  • De hulverlener stelt de cliënt in staat om zelf met een oplossing te komen door hem te inspireren met uitnodigende vragen, suggesties en tips
 • Cliënt centraal: Cliënt neemt zelf beslissingen waar mogelijk
 • Zorg op maat:
  • De hulpverlener zet zo veel als mogelijk in op zelfmanagement van de cliënt
  • De hulpverlener biedt ondersteuning waar en indien nodig
  • De cliënt ervaart keuzevrijheid tot het kiezen van een eigen behandelaar/hulpverlener en uit zorgaanbod
 • Cliënt centraal: Cliënten moeten kunnen veranderen van hulpverlener indien gewenst
 • Zorg in triade: De hulpverlener bepaalt samen met de cliënt welke medicatie en dosering worden voorgeschreven
 • Ervaringskennis: De cliënt kan zich bij het maken van keuzen, indien wenselijk, laten bijstaan door een ervaringsdeskundige

Informatie en educatie

oranje_streepje

Algemeen
 • Actieve verwijzing: Cliënten worden actief geïnformeerd op relevante publieksversies van richtlijnen
 • Informatie over behandelmogelijkheden buiten de instelling: Naast informatie over het eigen behandelaanbod geeft de instelling ook informatie over andere behandelmogelijkheden
 • Ervaringsdeskundigheid: Er wordt voorlichting gegeven over medicamenteuze behandeling. Daarbij wordt uitdrukkelijk gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen
 • Gezonde leefstijl: Een gezonde leefstijl wordt bespreekbaar gemaakt en indien nodig wordt er doorverwezen naar geschikt aanbod
 • eHealth:
  • De hulpverlener attendeert de cliënt en/of naastbetrokkenen op de mogelijkheden van eHealth
  • eHealth dient als aanvulling en niet als vervanging van zorg te worden ingezet
 • Zorg in triade: De cliënt en hulpverlener maken afspraken over welke informatie aan de familie wordt verstrekt
 • Eigen regie: Bij voorkeur informeert de cliënt de naastbetrokkenen zelf
 • Toestemming:
  • Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener en de cliënt om afspraken te maken over de grenzen van de inhoudelijke informatieverstrekking aan derden en wie deze derden zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelplan en regelmatig geactualiseerd
  • Als de cliënt niet wil dat er informatie wordt vertrekt aan naastbetrokkenen of geen afspraken wil maken over het informeren van de naastbetrokkenen, gaat de zorgverlener actief na waarom dit het geval is. In gevallen waarin dit de hulpverlener redelijk lijkt, zal hij zich inspannen om de cliënt in te laten zien dat dit wenselijk is. De hulpverlener vermeldt het besluit met reden in het behandeldossier en informeert de naastbetrokkenen over het besluit
 • Niet-persoonsgebonden informatie: Wanneer cliënt geen toestemming geeft voor het vertrekken van informatie aan familie, verstrekt de zorgverlener algemene (niet-persoonsgebonden) informatie. Deze niet-persoonsgebonden informatie is gemakkelijk toegankelijk voor de familie
 • Toestemming: Vertrouwelijke informatie van naastbetrokkenen wordt niet zonder zijn/haar toestemming aan de cliënt verstrekt. Indien nodig en mogelijk kan de hulpverlener vragen de informatie in een niet herleidbare samenvatting op te nemen in het behandelplan
Cliënt
 • Zorg op maat:
  • De hulpverlener informeert de cliënt over mogelijke alternatieve vormen van hulp
  • Het behandelplan en het eindverslag zijn opgesteld in een voor de cliënt begrijpelijke taal
 • Netwerkzorg: Naast informatie over het eigen behandelaanbod geeft de hulpverlener/instelling ook informatie over andere behandelmogelijkheden
 • Eigen regie: De cliënt heeft een doorslaggevende stem in de wijze waarop naastbetrokkenen worden geïnformeerd (recht op zelfbeschikking en recht op privacy

Persoonlijk verhaal

oranje_streepje

Algemeen
 • Toestemming: Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener en de cliënt om afspraken te maken over de grenzen van de inhoudelijke informatieverstrekking aan derden en wie deze derden zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelplan en regelmatig geactualiseerd
 • Zorg op maat: Passende zorg gaat uit van herstel en herstelondersteunendezorg
 • Eigen kracht: Er is voldoende aandacht voor herstelvermogen op eigen kracht.
Cliënt
 • Zorg op maat: De cliënt ervaart dat het verloop van het behandel en begeleidingsproces is afgestemd op zijn/haar klachten. Er wordt vraaggerichte zorg geleverd
 • Cliënt centraal:
  • De hulpvraag van de cliënt is de uitgangspositie van de probleemdefiniëring
  • De hulpverlener checkt voortdurend, in onderling overleg met de cliënt, of de behandeling aansluit bij wat de cliënt nodig heeft.

Inzet steunsysteem

oranje_streepje

Algemeen
 • Afspraken: De hulpverlener, cliënt en familie bespreken met elkaar wie welke taken op zich zal nemen
 • Zorgmogelijkheden: De zorgmogelijkheden (inclusief draagkracht) van familie worden periodiek bepaald en besproken in de zorgtriade
 • Zorg in triade: Bij langdurige en intensieve zorg vinden periodiek gesprekken plaats tussen de hulpverlener, de cliënt en familie. In deze gesprekken wordt afhankelijk van de behoeften van de cliënt en familie ingegaan op de (voortgang in de) behandeling, de ondersteuning voor de familie, keuzes die de familie zelf kan maken met betrekking tot zorg, behandeling en woonsituatie, (persoonlijke) hygiëne en de (on)mogelijkheden van de familie om zorg taken op zich te nemen. Ook worden er afspraken gemaakt over de aanpak van de behandeling of begeleiding en het te verwachten resultaat hiervan.
Familie
 • Zorg in triade:
  • Er is een triadekaart (zie voorbeeld) waarin de rol van familie in kaart is gebracht
  • De zorgverlener erkent het belang van het verstrekken van informatie aan en betrekken van de familie en leeft dit na
 • Zorgvuldigheid: De hulpverlener reageert zorgvuldig en met respect op vragen van naastbetrokkenen. Zorgvuldigheid t.a.v. de juiste inschatting van de achtergrond van de vraag, de situatie van de vraagsteller en het recht op privacy van de cliënt
 • Familiegeschiedenis: De hulpverlener informeert bij de familie naar de familiegeschiedenis van de cliënt en gaat zorgvuldig met deze informatie om
 • Zorg in triade:
  • De familie wordt tijdig geïnformeerd over verlof, ontslag, overplaatsing en zo nodig medicatie
  • De familie heeft de mogelijkheid om betrokken te worden bij de totstandkoming van het behandelplan voor de cliënt
  • Familie wordt door hulpverleners erkend als informatiebron
  • Naastbetrokkenen worden betrokken bij de evaluatie van het behandelplan
  • Als voorgestelde behandeling en vervolgafspraken in het kader van de behandeling te voorziene gevolgen hebben voor naastbetrokkenen, hoort de GGZ-instelling hen te betrekken in het kader van het plan. Dit kan alleen met toestemming van de cliënt
  • De instelling is zich ervan bewust welke consequenties het zorgplan heeft voor de familie en bespreekt deze met de familie. Dit betreft vooral de behandeling en de persoonlijke verzorging
 • Draagkracht: Bij het maken van afspraken houdt de instelling rekening met de draagkracht en eventuele eigen problematiek van naastbetrokkenen

Systeemaanpak

oranje_streepje

Algemeen
 • Zorgmogelijkheden: De zorgmogelijkheden (inclusief draagkracht) van familie worden periodiek bepaald en besproken in de zorgtriade.
Familie
 • Ondersteuning: De zorgverlener biedt aan de familie, met instemming van de cliënt, naast informatie ook emotionele en praktische ondersteuning

Psycho-educatie

oranje_streepje

Familie
 • Zorg in triade: De zorgverlener inventariseert welke behoeften en wensen de familie heeft. De hulpverlener spant zich in om de naastbetrokkenen ervan te overtuigen deel te nemen aan cursussen die hen inzicht geeft in het ziektebeeld van de cliënt. De hulpverlener leidt naastbetrokkenen zo spoedig mogelijk naar een dergelijke cursus of begeleiding toe. Naastbetrokkenen worden hierbij niet behandeld als cliënt

 Effectieve en efficiënte zorg

oranje_streepje

Algemeen
 •  Zorg op maat:
  • Er is een gevarieerd en flexibel aanbod aan behandeling/therapie aanwezig binnen de instelling, inclusief alternatieve vormen van behandelingen
  • Er wordt praktische ondersteuning geboden bij de keuze van de inzet van zelfzorgmiddelen, zoals eHealth, etc.
  • Passende zorg gaat uit van herstel en herstelondersteunendezorg
 • Eigen kracht: Er is voldoende aandacht voor herstelvermogen op eigen kracht
 • Zorg op maat: Opname wordt zoveel mogelijk voorkomen door vroege interventie
 • Netwerkzorg: Bij langdurige en intensieve zorg is de behandeling en zorg gericht op maatschappelijk functioneren naar wens en tevredenheid
 • Zorg op maat: Er worden indien wenselijk/passend alternatieve, creatieve of bewegingstherapie aangeboden (o.a. Mindfullness, yoga, haptonomie, lichaamsgerichte therapie, PMT, neurofeedback, creatieve therapie of trainingen ‘bewust ontspannen’)
 • Cliënt centraal: Er is in de behandeling aandacht voor een gezonde leefstijl
 • Zelfbeschikking: Zorg komt tot stand in een samenwerkingsrelatie tussen gebruiker en professional, waarbij de gebruiker uiteindelijk zelf beslist wat er wel en niet met hem gebeurt
 • Goede kwaliteit:
  • De geboden zorg is van goede kwaliteit. Dit wil zeggen dat het zorgaanbod aansluit op de zorgbehoefte van de cliënt en op de geldende standaarden in wetenschap en samenleving
  • Continuïteit in de persoon van de behandelaar wordt zoveel mogelijk gewaarborgd
  • Na verloop van tijd is bijstelling van de hulpvraag mogelijk
  • Er worden geen dwang- of vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast zonder dat dat nodig is voor de behandeling
  • Indien mogelijk sprake is van toepassing van dwang- of vrijheidsbeperkende maatregelen wordt de cliënt de mogelijkheid geboden een crisiskaart of zelfbindingsovereenkomst te gebruiken
 • Evaluatie: In ieder geval één keer per jaar vindt evaluatie met de cliënt (en familie) plaats om in kaart te brengen of de hulp nog aansluit bij de behoefte van de cliënt
Cliënt
 • Cliënt centraal: De hulpverlener bespreekt en stelt in samenspraak met de cliënt zijn/haar behandel-/begeleidingsplan op
 • Netwerkzorg: De cliënt kan gebruik maken van een integraal aanbod van zorg (o.a. verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk)
 • Eigen kracht:
  • Aanbod van zorgvormen doen zoveel mogelijk een beroep op de eigen kracht van mensen
  • Cliënt moet, daar waar nodig, gestimuleerd worden om ook bij zichzelf na te gaan wat hij of zij mogelijk (na verloop van tijd) zelfstandig kan
 • Cliënt centraal:
  • Er wordt gestreefd naar een optimale match tussen hulpverlener en cliënt
  • De hulpverlener checkt voortdurend, in onderling overleg met de cliënt, of de behandeling aansluit bij wat de cliënt nodig heeft
 • Diversiteit: Er is diversiteit in keuzemogelijkheden van de behandelaar en behandeling
 • Goede kwaliteit: De hulpverlener biedt de cliënt een hulpmiddel om de werking en bijwerkingen van een medicijn te monitoren
Familie
 • Afspraken: Als de behandeling te voorziene gevolgen heeft voor de familie betrekt de hulpverlener hen bij het maken van afspraken in het kader van het behandelplan
 • Ervaringsdeskundigheid: Er zijn familie-ervaringsdeskundigen beschikbaar. Deze ervaringsdeskundigen draaien mee in het zorgteam en begeleiden familie en/of naastbetrokkenen vanuit de eigen ervaring

Veilige en toegankelijke zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Rechtvaardige verdeling: Het zorgsysteem en de zorgverzekering zijn zo ingericht dat iedereen daadwerkelijk aanspraak kan maken op de zorg die hij nodig heeft
 • Netwerkzorg: Er wordt gezorgd voor een integrale behandeling die ook gericht is op het opbouwen van sociale relaties en maatschappelijke participatie.
Cliënt
 • Cliënt centraal: De behandeling wordt zo dicht mogelijk bij huis aangeboden
 • Netwerkzorg: De intramurale instellingen bieden een gevarieerd en flexibel aanbod aan wonen, dagbesteding, recreatie, sociale netwerkbegeleiding en financiële begeleiding.
Familie
 • Goede kwaliteit: Er is één vast aanspreekpunt voor de familie. De familie beschikt van het begin tot het eind van de behandeling over de naam en telefoonnummer van deze contactpersoon
 • Bereikbaarheid: De hulpverleners zijn goed aanspreekbaar en bereikbaar voor de familie

Zorg op maat

oranje_streepje

Algemeen
 • Privacy: De intramurale instellingen garanderen privacy voor cliënten
 • Afspraken: Instellingen garanderen veiligheid van cliënten op de afdeling of woonvorm. Hulpverlener en cliënt:
  • respecteren algemene omgangsvormen en fatsoensnormen;
  • zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer/sociale veiligheid;
  • ontwikkelen met elkaar beleid op het gebied van de sociale veiligheid.

Continuïteit van zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Zorg in triade: Er wordt transmuraal gewerkt
 • Afstemming:
  • Er is een adequate informatieoverdracht tussen behandelaars;
  • De verschillende stappen en fasen in het hulpverleningsproces sluiten op elkaar aan
 • Overdracht: De hulpverlener draagt zorg voor een warme overdracht als de vaste contactpersoon wisselt of de cliënt verhuist naar een andere afdeling
 • Ketenregie: Gedurende de behandeling is er één hulpverlener verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de behandeling die de cliënt ontvangt
 • Verantwoordelijkheid: Wanneer hulpvraag en aanbod niet op elkaar aansluiten is de instelling verantwoordelijk voor een vervangend aanbod
 • Goede kwaliteit: De instelling zorgt ervoor dat er niet onnodig veel invalkrachten zijn
Cliënt
 • Afspraken: Aan het einde van een behandeling geeft de cliënt schriftelijk toestemming voor een eventuele verwijzing en overdracht van gegevens
 • Goede kwaliteit: Een behandeling wordt pas afgesloten als de nazorg is geregeld
 • Overdracht: Er wordt continuïteit in de medicatie geboden indien de cliënt van behandelaar wisselt
 • Ketenkwaliteit: Cliënten die gebruik maken van verschillende behandelingen, diensten of voorzieningen binnen één instelling kunnen rekenen op samenwerking en een op elkaar afgestemd zorgaanbod
 • Kwaliteit van zorg: De behandeling wordt gescheiden van de woonvoorziening gegeven
 • eHealth: Indien mogelijk attendeert de hulpverlener de cliënt en/of familie en/of naastbetrokkenen op de mogelijkheden van andere digitale zorg, zoals bijvoorbeeld om de cliënt beter voorbereid een gesprek in te laten gaan
 • Netwerkzorg: De instelling streeft ernaar om mensen die langdurig verblijven in een instelling, begeleiding te bieden in het reïntegratieprcoces
 • Recht: De instelling streeft er naar om mensen die langdurig verblijven in de instelling woonrecht te bieden
 • Netwerkzorg: Cliënten krijgen deskundige somatische zorg indien nodig

Keten / netwerk zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Netwerkzorg: Er wordt gezorgd voor een integrale behandeling die ook gericht is op het opbouwen van sociale relaties en maatschappelijke participatie
 • Zorg in triade: Er wordt transmuraal gewerkt
 • Afstemming: De verschillende stappen en fasen in het hulpverleningsproces sluiten op elkaar aan
Cliënt
 • Netwerkzorg: De cliënt kan gebruik maken van een integraal aanbod van zorg (o.a. verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk)
 • Ketenkwaliteit: Cliënten die gebruik maken van verschillende behandelingen, diensten of voorzieningen binnen één instelling kunnen rekenen op samenwerking en een op elkaar afgestemd zorgaanbod

 Zorg en welzijn

oranje_streepje

Algemeen
 • Netwerkzorg: Bij langdurige en intensieve zorg is de behandeling en zorg gericht op maatschappelijk functioneren naar wens en tevredenheid
 • Zorg in triade: Er wordt transmuraal gewerkt
 • Netwerkzorg: Er wordt contact gestimuleerd met mensen buiten de instelling, hulp geboden bij het versterken van sociale contacten en gebruik gemaakt van buddies
 • Recht op het behoud sociaal netwerk: Zorg bevordert de deelname aan het maatschappelijk leven

 

Emotionele ondersteuning

oranje_streepje

Algemeen
 • Vraaggerichte cultuur: Hulpverlening vindt plaats op basis van autonomie en respect. Tijdens het zorgproces is er actieve betrokkenheid van zowel de cliënt als de hulpverlener
 • eHealth: De hulpverlener attendeert de cliënt en/of de familie/naastbetrokkenen op de mogelijkheden van online lotgenotencontact
 • Netwerkzorg: Er wordt contact gestimuleerd met mensen buiten de instelling, hulp geboden bij het versterken van sociale contacten en gebruik gemaakt van buddies
 • Ondeelbaarheid van de persoon: Zorg is ondersteunend voor de invulling van de eigen bestaanswijze
 • Zorg leidt niet tot sociaal isolement: Positieve verbeelding van zieken en ziekten. Zorg is gericht op het realiseren van een volwaardige deelname van mensen met een ziekte of zorgbehoefte aan de samenleving
 • Cliënt centraal: Menselijkheid, gelijkwaardigheid, steun, tijd en ruimte voor het opbouwen van wederzijds vertrouwen
 • Intimiteit: Er wordt ruimte geboden voor (het gesprek over) intimiteit en seksualiteit
Cliënt
 • Cliënt centraal: In de behandeling/begeleiding wordt er aangesloten bij de leefwereld van cliënt (taalgebruik, intelligentie, cultuur en tempo)
 • Vraaggerichte cultuur: Hulpverlening is op basis van gelijkwaardigheid en respect en de actieve betrokkenheid in het zorgproces van zowel de cliënt als de hulpverlener
Familie
 • Respect:
  • De zorgverlener neemt de familie serieus
  • Vragen van familie worden door de hulpverlener zorgvuldig en met respect behandeld
 • Draagkracht: Bij het maken van afspraken houdt de instelling rekening met de draagkracht en eventuele eigen problematiek van naastbetrokkenen
 • Zorg in triade: Bij opname en intake verzorgt de zorgverlener de eerste opvang voor familie. Ook wanneer de cliënt de familie niet wil betrekken

Cliëntgerichte omgeving

oranje_streepje

Algemeen
 • Ervaringsdeskundigheid: Er wordt gezorgd voor de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen op de afdeling
 • Leefstijlbegeleiding: Indien nodig wordt leefstijl begeleiding (o.a. aanbod koken, sporten en cursussen) gefaciliteerd
Cliënt
 • Eigen kracht: Cliënt moet daar waar nodig gestimuleerd worden om ook bij zichzelf na te gaan wat hij of zij mogelijk (na verloop van tijd) zelfstandig kan

Richtlijnen en procedures

oranje_streepje

Algemeen
 • Afspraken:
  • Wanneer de cliënt vanwege zijn geestelijke toestand (tijdelijk) zelf geen afspraken kan maken, wordt in principe gehandeld volgens de wet. Er worden geen afspraken gemaakt met nabestaanden, tenzij de hulpverlener tot een ander besluit komt. Dit wordt vastgelegd in het behandeldossier
  • Wanneer de regie overgenomen moet worden, wordt dat aangegeven, inclusief het tijdspad wanneer deze weer terug te geven is
 • Toestemming: Als de cliënt niet wil dat er informatie wordt vertrekt aan naastbetrokkenen of geen afspraken wil maken over het informeren van de naastbetrokkenen, gaat de zorgverlener actief na waarom dit het geval is. In gevallen waarin dit de hulpverlener redelijk lijkt, zal hij zich inspannen om de cliënt in te laten zien dat dit wenselijk is. De hulpverlener vermeldt het besluit met reden in het behandeldossier en informeert de naastbetrokkenen over het besluit
 • Afspraken: De hulpverlener, cliënt en familie bespreken met elkaar wie welke taken op zich zal nemen
 • Opnamegesprek: De hulpverlener nodigt familie uit voor een opnamegesprek
 • Herstellen contact: Als er geen contact is tussen cliënt en familie zal de hulpverlener zich inspannen het contact te vernieuwen. Als het niet lukt om het contact te vernieuwen wordt een persoon die de cliënt vertrouwt (mantelzorger of professional) ingezet in een driehoekgesprek. Deze persoon krijgt toestemming om informatie naar de familie te rapporteren. Als dit ook problemen oplevert, rapporteert de hulpverlener van de cliënt met de familie vertrouwenspersoon bij wie de familie is ondergebracht
 • Zorg in triade: Bij langdurige en intensieve zorg vinden periodiek gesprekken plaats tussen de hulpverlener, de cliënt en familie. In deze gesprekken wordt afhankelijk van de behoeften van de cliënt en familie ingegaan op de (voortgang in de) behandeling, de ondersteuning voor de familie, keuzes die de familie zelf kan maken met betrekking tot zorg, behandeling en woonsituatie, (persoonlijke) hygiëne en de (on)mogelijkheden van de familie om zorg taken op zich te nemen. Ook worden er afspraken gemaakt over de aanpak van de behandeling of begeleiding en het te verwachten resultaat hiervan.
 • eHealth:
  • Bij e-mailcontact met hulpverleners is er helderheid over de reactietijd
  • Bij e-mailcontact met hulpverleners wordt de privacy gewaarborgd. Tevens wordt hierover gecommuniceerd met de gebruiker.
Cliënt
 • Afspraken:
  • De cliënt dient schriftelijk in te stemmen met het behandelplan, eventuele wijzigingen, tussentijdse bijstelling en afsluiting van de behandeling
  • Cliënten hebben, conform de privacy wetgeving, inzage in hun eigen dossier
 • Zorg op maat: De hulpverlener maakt de cliënt attent op mogelijke andere relevante behandelopties en/of interventies
 • Zorg in triade: Het is wenselijk dat bij de GGZ-instelling voor iedere cliënt een contactpersoon uit de kring van familie/naastbetrokkenen bekend is
Familie
 • Beleid: De hulpverlener heeft een document waarin beleid t.a.v. informatievoorziening, bejegening, betrokkenheid, ondersteuning en bereikbaarheid is geformuleerd over het omgaan met de familie van de cliënt
 • Zorg in triade: De familie wordt tijdig geïnformeerd over verlof, ontslag, overplaatsing en zo nodig medicatie
 • Regels: In het geval van gedwongen opname is de wet BOPZ van toepassing en geldt een aantal afwijkende regels ten aanzien van de naastbetrokkenen

Kwaliteit zorg transparant

oranje_streepje

Algemeen
 • Goede kwaliteit:
  • De effectiviteit van relevante interventies wordt gemeten met betrouwbare meetinstrumenten. Resultaten van metingen worden helder gecommuniceerd naar cliënten
  • De kwaliteit van zorg wordt gemonitord

Pin It on Pinterest