6

Fase omgaan | langdurige zorg en levenseinde

Specifieke kwaliteitscriteria vanuit cliënten- en familieperspectief in de fase omgaan | langdurige zorg en levenseinde

Effectieve en efficiënte zorg

oranje_streepje

 • Bijstelling aanbod op basis van evaluatie: De hulpverleners evalueren regelmatig met de cliënten of het aanbod van activiteiten, cursussen en arbeidsprojecten overeenstemt met de behoefte van de deelnemers
 • Aandacht voor maatschappelijke participatie: Begeleiding in het traject naar maatschappelijke participatie is een belangrijk onderdeel van de (na-)zorg

Veilige en toegankelijke zorg

oranje_streepje

 • Alle cliënten worden gelijk behandeld: Het personeel maakt geen onderscheid tussen mensen die hun begeleiding via een persoonsgebonden budget (PGB) zelf inkopen en mensen die vanuit het centrum hun zorg of begeleiding krijgen 

Zorg op maat

oranje_streepje

 • Veiligheid is gegarandeerd: Om de veiligheid van de deelnemers te garanderen is er een goede WA verzekering afgesloten die ook van toepassing is voor activiteiten buiten het gebouw

Emotionele ondersteuning

oranje_streepje

 • Doodswens: Er is aandacht voor een doodswens. Daar waar nodig wordt de ‘Omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door cliënten met een psychiatrische stoornis’ toegepast.
 • Stimuleren deelname activiteiten: Hulpverleners stimuleren cliënten om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de organisatie

Cliëntgerichte omgeving

oranje_streepje

 • Eigen kracht: Cliënt moet daar waar nodig gestimuleerd worden om ook bij zichzelf na te gaan wat hij of zij mogelijk (na verloop van tijd) zelfstandig kan
 • Inspraak op afdelings- en instellingsniveau: Cliënt bewoners beschikken op afdeling-/instellingsniveau over meerdere mogelijkheden tot medezeggenschap
 • Cliëntenraad/bewonersraad: Taken en bevoegdheden van de bewonersraad zijn vastgelegd. De taken van de bewonersraad zijn bedoeld als mede bepalen van het beleid en het behartigen van de belangen van bewoners. Individuele bewoners worden in staat gesteld deel te nemen aan de cliëntenraad. Er is financiële, materiële en personele ondersteuning voor de cliëntenraad/bewonersraad.
 • Respect:
  • Binnen het dagactiviteitencentrum en binnen de arbeidsprojecten dient een aparte rookruimte te zijn
  • Binnen het dagactiviteitencentrum en binnen de arbeidsprojecten dient een mogelijkheid te zijn tot afzondering.
 • Evaluatie centrum: Naast het activiteitenaanbod is ook de sfeer binnen het centrum en de voorzieningen onderwerp van regelmatige evaluatie
 • Actieve houding bij cliënten die niet op komen dagen: Bij plotseling wegblijven van een cliënt wordt door de hulpverleners actief geïnformeerd naar de reden

Richtlijnen en procedures

oranje_streepje

 • Arbeidsomstandigheden conform de wetgeving: De regels binnen de dagactiviteitencentra en arbeidsprojecten moeten conform de Arbowetgeving worden gehanteerd
 • Inspraak op afdelings- en instellingsniveau: Cliënt bewoners beschikken op afdeling-/instellingsniveau over meerdere mogelijkheden tot medezeggenschap
 • Cliëntenraad/bewonersraad: Taken en bevoegdheden van de bewonersraad zijn vastgelegd. De taken van de bewonersraad zijn bedoeld als mede bepalen van het beleid en het behartigen van de belangen van bewoners. Individuele bewoners worden in staat gesteld deel te nemen aan de cliëntenraad. Er is financiële, materiële en personele ondersteuning voor de cliëntenraad/bewonersraad.

Kwaliteit van zorg transparant

oranje_streepje

 • Schorsingsprocedure: Een centrum heeft een schorsingsprocedure die in overleg met de deelnemers(raad) is vastgesteld 

Pin It on Pinterest