4

Integrale zorg

Criteria vanuit cliënten- en familieperspectief voor continuïteit van zorg, keten- of netwerkzorg en zorg & welzijn

Continuïteit van zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • De betrokken zorgverleners stemmen de behandeling en begeleiding met elkaar af
 • Per cliënt is de verantwoordelijkheidsverdeling over zijn zorg vastgelegd. De cliënt weet wie zijn hoofdbehandelaar, zijn aanspreekpunt en zijn zorgcoördinator is
 • De hoofdbehandelaar en de zorgcoördinator zijn op de hoogte van de zorg gegeven door alle betrokken zorgverleners
 • Maatschappelijke participatie: De gezondheid van het individu wordt niet alleen gerelateerd aan het lichaam en de psyche, maar ook aan het familie- en gemeenschapsleven en aan de bredere sociaal economische omgeving
 • Goede kwaliteit:
  • Er wordt gestreefd naar continuïteit van therapie en behandelaar;
  • Indien er sprake is van wisseling van hulpverleners wordt de cliënt hierover vooraf ingelicht en garandeert de instelling de deskundigheid van de invaller
 • De zorgverlener verleent zorg volgens de laatste richtlijnen, (zorg)standaarden, protocollen, procedures en (regionale) samenwerkingsafspraken. Wanneer hij hiervan afwijkt, bespreekt hij dit vooraf met een collega en andere betrokken zorgverleners, motiveert hij het afwijken aan de cliënt en legt hij dit vast in het medisch dossier
 • Netwerkzorg: Er is een goede medicatieoverdracht tussen verschillende zorginstellingen, afdelingen en hulpverleners.
Familie
 • Respijtzorg: Er is een mogelijkheid om zorg over te dragen vanuit de familie aan de professionele hulpverlening
 • Ook is er een mogelijkheid voor time-out zorg als het tijdelijk minder goed gaat met de cliënt
 • Maatschappelijke participatie: Indien nodig en wenselijk speelt de familie een rol in andere aspecten van het leven van de cliënt (o.a. werk, sport en hobby’s).

Keten-/Netwerkzorg

oranje_streepje

Algemeen
 • De zorgverlener verleent zorg volgens de laatste richtlijnen, (zorg)standaarden, protocollen, procedures en (regionale) samenwerkingsafspraken. Wanneer hij hiervan afwijkt, bespreekt hij dit vooraf met een collega en andere betrokken zorgverleners, motiveert hij het afwijken aan de cliënt en legt hij dit vast in het medisch dossier
 • Eenduidige informatie: De verschillende zorgverleners geven eenduidige informatie aan de cliënt
 • De zorgverlener verwijst door in gevallen waarin hij de benodigde kennis en ervaring mist
 • Netwerkzorg: Er is een goede medicatieoverdracht tussen verschillende zorginstellingen, afdelingen en hulpverleners.

Zorg en welzijn

oranje_streepje

Algemeen
 • Netwerkzorg:
  • Er is een goede samenwerking tussen GGZ en gemeenten gerealiseerd en die bieden de best mogelijke zorg in de wijk;
  • In het kader van transitie en toename WMO georganiseerde begeleiding is de juiste GGZ-deskundigheid op wijkniveau, in de buurt van en bij de cliënt thuis nodig.
 • Maatschappelijke participatie: Binnen het beleid wordt niet enkel aandacht besteed aan het versterken van het individu, maar ook aan het versterken van buurten en organisaties en veranderingen op macro-economisch en cultureel vlak
 • Netwerkzorg:
  • In het kader transitie en toename WMO georganiseerde begeleiding is meer GGZ-deskundigheid op wijkniveau, in de buurt van en bij de cliënt thuis, nodig;
  • Er is een samenwerking tussen GGZ en gemeenten gerealiseerd om zo goed mogelijke zorg in de wijk te kunnen bieden;
  • Er is afstemming/korte lijnen met ander dienstverleners in de buurt (o.a. maatschappelijke en buurtorganisaties, politie en reguliere zorgaanbieders);
 • De hulpverlener heeft aandacht voor behoeften van de cliënt op het vlak van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Indien nodig is er contact met werkgevers, re-integratiebureaus en woningcorporaties.
Familie
 • Maatschappelijke participatie: Indien nodig en wenselijk laat de familie een rol spelen in andere aspecten van het leven van de cliënt (o.a. werk, sport en hobby’s).

Pin It on Pinterest