2

Zorg in triade

Criteria vanuit cliënten- en familieperspectief voor inzet van het steunsysteem, systeemaanpak en psycho-educatie

Inzet steunsysteem

oranje_streepje

Algemeen
 • Afspraken: Er worden in de triade heldere afspraken gemaakt over wie de zelf zorg van de cliënt bewaakt; In een triade wordt regelmatig getoetst of de afspraken nog werken en in overeenstemming is met de draagkracht op dat moment
 • Zorg in triade: De afspraken die in de triade worden gemaakt worden schriftelijk vastgelegd en afgestemd op de naastbetrokkenen (taalgebruik, intelligentie, cultuur en tempo); Wanneer de naastbetrokkenen dat wensen, kunnen naastbetrokkenen geïnformeerd worden over de situatie van de cliënt en eventueel bij de behandeling betrokken worden of optreden als zakenwaarnemer of vertegenwoordiger. 
Cliënt
 • Zorg in triade: Familie wordt gehoord of serieus genomen door de hulpverlening en krijgen ondersteuning vanuit de GGZ-instellingen.
Familie
 • Respect: Naastbetrokkenen moeten instemming geven of zij geïnformeerd over of ingeschakeld worden bij de zorg van de cliënt.
 • Afspraken:  De hulpverlener wordt door de instelling gefaciliteerd om familie als partners in de zorg te gaan beschouwen en belangrijke beslissingen te nemen in een triade; De familie wordt betrokken bij cruciale beslissingen over de behandeling, verwachtingen van de instellingen, crisisbeleid en de woonsituatie.
 • Erkenning: De zorgaanbieder erkent familie als bron van informatie en als samenwerkingspartner.
 • Zorg in triade: De GGZ-instelling erkent het belang van het verstrekken van goede informatie aan naastbetrokkenen en erkent dat dit belang niet mag leiden tot aantasting van het recht op zelfbeschikking van de cliënt.
 • Familievertrouwenspersoon: De familievertrouwenspersoon probeert de verwachtingen van familie t.a.v. het verloop van de ziekte, de rol van de instelling en de eigen rol helder te krijgen.
 • Maatschappelijke participatie: Indien nodig en wenselijk speelt de familie een rol in andere aspecten van het leven van de cliënt (o.a. werk, sport en hobby’s).

Systeemaanpak

oranje_streepje

Familie
 • Aandacht: Erkenning van de behoefte aan hulpverlening van naastbetrokkenen.
 • Belastbaarheid:
  • De hulpverlener heeft oog voor de belastbaarheid van de naastbetrokkenen;
  • De familie krijgt voldoende aangereikt vanuit de hulpverlening om enerzijds de zorg te kunnen uitvoeren en anderzijds zelf overeind te blijven.
Cliënt
 • Zorg in triade: Familie wordt gehoord of serieus genomen door de hulpverlening en krijgen ondersteuning vanuit de GGZ-instellingen.

Psycho-educatie

oranje_streepje

Familie
 • Familievertrouwenspersoon: De familievertrouwenspersoon heeft als taak de positie van familie te versterken en een goede samenwerking tussen hulpverlener, cliënt en naastbetrokkenen te realiseren. Dit gebeurt onder andere door informatie, voorlichting en advies te geven over het omgaan met hulpverlening en cliënt en bemiddeling tussen hulpverleners en familie.

Pin It on Pinterest