6

handvatten | voor een vraaggestuurde zorgpraktijk

In de visie op vraagsturing is vastgesteld dat het roer om gaat in de GGz: de cliënt bepaalt zijn koers en stuurt op gewenste verbetering in zijn leven; de hulpverlener luistert en sluit aan met advies en aanbod. Voor de zorgpraktijk van alledag is deze grote lijn uitgewerkt in praktische handvatten. Het zijn kwaliteitscriteria voor vraaggestuurde zorg.

Cliënten, naasten en hulpverleners kunnen ze als basis gebruiken. Om af te stemmen welke behoeften er zijn, en hoe daarop kan worden aangesloten. En voor borging van het cliënten- en familieperspectief in de nieuwe zorgstandaarden, waarin per stoornis het proces van zorg wordt vastgelegd.

Cliënt en zorgverlener in overleg in een GGz-instelling

Herstel van de psychische gezondheid en het realiseren van een voor de cliënt zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is uitgangspunt geweest bij het opstellen van de criteria. Maar criteria zijn alleen opgenomen als er bewijsvoering voor is gevonden in de literatuur.

Een groot aantal criteria is fase-overstijgend: het gaat om basisvoorwaarden die vraaggestuurde kwaliteit van zorg bieden in alle fasen van zorg; de uitwerking van de grote lijnen van de visie naar gedetailleerde procedures.

Voorts zijn per zorgfase handvatten voor de praktijk geformuleerd. Vanuit cliëntenperspectief lopen deze fasen van het ontstaan van klachten naar het omgaan met klachten.Vanuit het perspectief van de behandelaar van preventie naar landurige zorg.

In dit magazine zijn de kwaliteitsaspecten per bouwsteen en per herstel- en zorgfase uitgelicht. Het zijn 2×6 handvatten voor de praktijk van alledag. De fasen hoeven elkaar niet chronologisch op te volgen: het kan bijvoorbeeld zijn dat er in de loop van het traject een nieuwe diagnose of een nieuw behandelplan wenselijk is. De ‘Basisset Kwaliteitscriteria’ als geheel kan hieronder als pdf worden gedownload. Dat geldt ook voor de triadekaart, een handige kapstok voor het organiseren van zorg.

6 bouwstenen

6 handvatten voor vraaggestuurde zorg algemeen

oranje_streepje

6 fasen

6 handvatten voor vraaggestuurde zorg in specifieke herstel- en zorgfasen

oranje_streepje

;
;

1 Cliënt centraal

Regie over zorg
Informatie en educatie
Persoonlijk verhaal

 

bekijk

1 Ontstaan

Vroege onderkenning
Preventie

 

bekijk

2 Zorg in triade

Inzet steunsysteem
Systeemaanpak
Psycho-educatie

 

bekijk

2 Worstelen

Crisissituatie(s)

 

bekijk

3 Adequate zorg

Effectieve en efficiënte zorg
Veilige en toegankelijke zorg
Zorg op maat

 

bekijk

3 Ontwarren

Diagnostiek
Toeleiding
Monitoring

 

bekijk

4 Integrale zorg

Continuïteit van zorg
Keten / netwerk zorg
Zorg en welzijn

 

bekijk

4 Aanpakken

Zelfmanagement
Behandelen
Begeleiden

 

bekijk

5 Professionele zorg

Emotionele ondersteuning
Cliëntgerichte omgeving
Richtlijnen en procedures

 

bekijk

5 Toepassen

Participatie
Re-integratie
Nazorg, relapspreventie

 

bekijk

6 Transparante zorg

Kwaliteit van zorg transparant
Kosten van zorg transparant
Aanbod van zorg transparant

 

bekijk

6 Omgaan

Langdurige zorg
Levenseinde

 

bekijk

Download hier de Basisset Kwaliteitscriteria GGZ als pdf

Download hier de Triadekaart als pdf

Pin It on Pinterest